Professor dr. jur.
Max Sørensens Mindefond

Max Sørensen

Prisopgaver

Mindefonden har sammen med Juridisk Institut lavet en ordning, hvorefter der hvert år udskrives prisopgaver i et emne, som ligger inden for de områder, som Max Sørensen særligt forskede i. I den forbindelse opslås scholarstipendier til dygtige jurastuderende.

2014
Emne: De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen – med særligt henblik på rettigheder i Arktis

Afhandlingen ”Afgrænsning af overlappende krav på den arktiske undergrund – med særligt henblik på rettigheder i Arktis” af Jeppe Vestergaard & Andreas Arent Jespersen blev belønnet med guldmedaljer.

2015
Emne: Jus cogens – folkerettens præceptive regler

Afhandlingen ”Jus cogens i dansk ret” af Malene Sillesen Skøtt & Josefine Farver blev belønnet med guldmedaljer.

2016
Emne: Ekstraterritorielle menneskerettighedsforpligtigelser

Afhandlingen ”Extraterritorial Human Rights Obligations” af Hans Nikolaj Amsinck Boie & Kristian Torp blev belønnet med guldmedaljer.

2017
Emne: Rigsfællesskabet

Afhandlingen ”Rigsfællesskabets grænser – de forfatningsretlige rammer for overladelse af beføjelser til de færøske og grønlandske myndigheder” af Lasse Søllingvrå Ibsen blev belønnet med en guldmedalje.

2018
Emne: Traktatens regler om fri bevægelighed – analyse af de yderste grænser for deres rækkevidde

Afhandlingen ”Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser” af Andreas Riis Madsen blev belønnet med en guldmedalje.

2019
Emne: Fortolkning og anvendelse af traktater

2020
Emne: Suverænitetsoverladelse

Navne på guldmedaljemodtagere ikke offentliggjort endnu.

2021
Emne: Medlemsstaters erstatningsansvar for overtrædelser af EU-retten og/eller pligt til at tilbagebetale afgifter opkrævet i strid med EU-retten.

Afleveringsfrist for prisopgaverne er 1. august 2021.

2022
Emne: Økonomisk kompensation ved folkeretsbrud