Ansøg Fonden

Mindefonden yder, som det fremgår af fundatsens § 2, legater til yngre, lovende jurister til brug for videnskabelige studier i ind- og udland. Det vil normalt være universiteter, men andre institutioner, fx internationale organisationer, kan også komme på tale.

Legaterne ydes til studier inden for offentlig ret, fortrinsvis folkeret, international regulering og EU-ret. Folkeret har i følge fundatsen fortrinsret.

Mindefonden kan således ikke yde støtte til studier inden for privatretlige områder, fx formueret. Mindefonden støtter studier med et videnskabeligt sigte og ikke studier med almindelige videreuddannelsesformål.

Alle jurister med afgangseksamen fra et universitet, fortrinsvis et dansk universitet, kan ansøge om en legatportion. Ansøgere med afgangseksamen fra Aarhus Universitet har ifølge fundatsen fortrinsret.

I tråd med fondens formål ydes legater fortrinsvis til ansøgere, der er cand.jur., og som har forskerbaggrund inden for retsvidenskab eller interesse og intentioner inden for retsvidenskabelig forskning.

Mindefonden kan ifølge fundatsen også yde støtte til juridiske videnskabelige formål ved Aarhus og Københavns universiteter. Det kan fx være støtte til afholdelse af seminarer og konferencer eller i form af støtte til aktiviteter i juridiske foreninger mv.

Der benyttes ikke særligt ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde:

  • Oplysning om ansøgerens uddannelse, beskæftigelse og videnskabelige kvalifikationer.
  • Oplysning om rejsetidspunkt, varighed og mål for den påtænkte studierejse.
  • En fyldig redegørelse for det faglige formål med studierejsen.
  • Oplysning om forventede udgifter ved studieopholdet (rejse, ophold mv.).
  • Oplysning om, hvorvidt der er opnået eller søgt tilskud til samme formål fra anden side, og i bekræftende fald hvorfra og med hvilke beløb.

Ansøgningen skal vedlægges bevis for den juridiske kandidatuddannelse og evt. bevis for den juridiske bacheloruddannelse.

Ansøgning skal endvidere vedlægges samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger, som findes her.

Ansøgninger modtaget senest den 30. september 2024 vil blive behandlet på bestyrelsesmøde i oktober 2024.

Ansøgning
Ansøgninger kan sendes pr. post til
Retssekretær
Dorthe Hylleberg
c/o Vestre Landsret
Asmildklostervej 21
8800 Viborg

Eller e-mail: info@max-soerensens-mindefond.dk