Persondatapolitik

Nedenstående har til formål at oplyse dig om professor dr. jur. Max Sørensens Mindefonds behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:
Professor dr. jur. Max Sørensens Mindefond CVR-nr. 17823884
C/O Vestre Landsret
Asmildklostervej 21
8800 Viborg (herefter ”Fonden”)
E-mail: info@max-soerensens-mindefond.dk

Hvilke personoplysninger indsamler Fonden?
Fonden indsamler og behandler visse personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, adresse, cpr-nummer, bankoplysninger, e-mail og telefonnr. m.v.

Hvor indsamler Fonden dine personoplysninger fra?
Fonden har indsamlet dine personoplysninger fra dig selv.

Til hvilket formål behandler Fonden dine personoplysninger?
Fonden behandler dine personoplysninger til brug for vurdering af din legatansøgning og til eventuel udbetaling af legat, der på Fondens bestyrelsesmøde er blevet besluttet tildelt, samt til indberetning over for SKAT i den forbindelse.

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

  • Personoplysninger indsamlet til brug for behandling af din legatansøgning og eventuel udbetaling af legat sker på grundlag af et samtykke fra dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a.
  • Personoplysninger indsamlet til brug for behandling af din legatansøgning sker som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en eventuel udbetalingsforpligtelse over for dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b.
  • Personoplysninger indsamlet til brug for indberetning til SKAT sker som følge af, at Fonden er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c.

De behandlede personoplysninger er nødvendige for, at Fonden kan opfylde sine forpligtelser over for dig.

Hvem videregiver Fonden personoplysninger til?
Fonden videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt samtykker hertil, eller såfremt Fonden er retligt forpligtet hertil. Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer og pengeinstitutter.
Fonden benytter sig derudover af tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Fonden. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender alene databehandlere inden for EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Periode for opbevaring
Personoplysninger modtaget i forbindelse med ansøgning om legat opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Fonden sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Sikkerhed
Fonden har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ret til indsigt, berigtigelse og indsigelse
Hos Fonden har du altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger der er registreret om dig.
Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.
Du har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod Fondens behandling af oplysninger om dig.
Henvendelse herom kan sendes til info@max-soerensens-mindefond.dk.

Samtykke
I tilfælde af, at Fonden behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Fonden ikke længere vil behandle dine personoplysninger.
Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil Fonden ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser over for dig.
Der henvises i øvrigt til samtykkeerklæringen, som kan findes på www.max-soerensens-mindefond.dk.

Klage
Klage vedrørende behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby tlf.nr.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.