Prisopgaver

Mindefonden har sammen med Juridisk Institut lavet en ordning, hvorefter der hvert år udskrives prisopgaver i et emne, som ligger inden for de områder, som Max Sørensen særligt forskede i. I den forbindelse opslås scholarstipendier til dygtige jurastuderende.

2014
Emne: De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen – med særligt henblik på rettigheder i Arktis

Afhandlingen ”Afgrænsning af overlappende krav på den arktiske undergrund – med særligt henblik på rettigheder i Arktis” af Jeppe Vestergaard & Andreas Arent Jespersen blev belønnet med guldmedaljer.

2015
Emne: Jus cogens – folkerettens præceptive regler

Afhandlingen ”Jus cogens i dansk ret” af Malene Sillesen Skøtt & Josefine Farver blev belønnet med guldmedaljer.

2016
Emne: Ekstraterritorielle menneskerettighedsforpligtigelser

Afhandlingen ”Extraterritorial Human Rights Obligations” af Hans Nikolaj Amsinck Boie & Kristian Torp blev belønnet med guldmedaljer.

2017
Emne: Rigsfællesskabet

Afhandlingen ”Rigsfællesskabets grænser – de forfatningsretlige rammer for overladelse af beføjelser til de færøske og grønlandske myndigheder” af Lasse Søllingvrå Ibsen blev belønnet med en guldmedalje.

2018
Emne: Traktatens regler om fri bevægelighed – analyse af de yderste grænser for deres rækkevidde

Afhandlingen ”Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser” af Andreas Riis Madsen blev belønnet med en guldmedalje.

2019
Emne: Fortolkning og anvendelse af traktater

2020
Emne: Suverænitetsoverladelse

Afhandlingen ”Grundloven og overstatsligt samarbejde med føderale træk – den øvre grænse for grundlovens § 20 med særligt fokus på Danmark som selvstændig stat og anvendelse af militære magtmidler” af Morten Fristrup Schou blev belønnet med en guldmedalje.

Afhandlingen ”Overladelse af konstitutionelle beføjelser – en retlig analyse af, hvilke beføjelser, der kan overlades i medfør af grundlovens § 20” af Kenneth Schmidt Rasmussen blev belønnet med en guldmedalje.

2021
Emne: Medlemsstaters erstatningsansvar for overtrædelser af EU-retten og/eller pligt til at tilbagebetale afgifter opkrævet i strid med EU-retten.

Afhandlingen ”Princippet om medlemsstaternes erstatningsansvar for de nationale domstole: Mellem principperne om national procesautonomi og effektivitet” af Søren Arvig Verdoner blev belønnet med en guldmedalje.

2022
Emne: økonomisk kompensation ved folkeretsbrud

2023
Emne: Magtadskillelse

2024
Emne: Beskyttelse af ytringsfriheden på europæisk plan

Afleveringsfrist for prisopgaverne er 1. august 2024.